ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติ

          www.ตู้ยาโรงเรียน.com

รายละเอียดโครงการ

          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อเยาวชนไทย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จึงเห็นควรจัดทำโครงการตู้ยาโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อทรงพระราชทานแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลน และมีความยากลำบากในการเดินทางไปรับบริการด้านสาธารณสุขที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น และสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลความเจ็บป่วยพื้นฐานของนักเรียนและบุคลากรได้ด้วยตนเอง พร้อมจัดหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการฯ และตามพระราชอัธยาศัย